mẹo đàm phán

Trong đàm phán thương mại chỉ cần 3 bước ngoặc này thôi

Contemporary business people working in team in the office

Để có thể tránh được điều này, ngoài việc người tham gia đàm phán phải nắm rõ các nội dung chuyên ngành đề cập đến trong buổi đàm phán, thì bản thân họ còn cần tuân thủ một cách nghiêm