quản lý nhân sự

Công ty Nhật Bản quản lý nhân sự như thế nào

hrm

“Để thực hiện điều này, quan trọng là phải thường xuyên trao đổi, khuyến khích tất cả các nhân viên của mình, cho dù người đó ở vị trí nào trong công ty. Nhân viên cần chủ động đưa ra